Terma dan Polisi

Pengenalan dan penerimaan

Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman JodohImpian.com ini, dengan menggunakan laman JodohImpian.com ini, anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman JodohImpian.com ini.

Anda mesti sekurang-kurangnya 18 tahun untuk menggunakan laman JodohImpian.com ini. Dengan menggunakan laman JodohImpian.com ini dan dengan bersetuju dengan terma dan syarat anda menjamin dan menyatakan bahawa anda adalah sekurang-kurangnya 18 tahun.

Tidak ada jaminan

Laman web ini disediakan “sebagaimana adanya” tanpa sebarang perwakilan atau jaminan, tersurat atau tersirat. JodohImpian.com tidak membuat sebarang perwakilan atau jaminan berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini.

Tanpa menjejaskan keluasan perenggan yang disebut terdahulu, JodohImpian.com tidak menjamin bahawa:

  1. laman web ini akan sentiasa ada, atau boleh didapati di semua.
  2. maklumat di laman web ini adalah lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.

Anda mengakui bahawa pada masa ini, pihak JodohImpian.com tidak akan menjalankan pemeriksaan latar belakang, mengesahkan maklumat yang diberikan atau menjalankan pemeriksaan jenayah ahlinya. Pihak JodohImpian tidak akan menjalankan siasatan dan pemeriksaan latar belakang pada semua ahli.

Anda mengakui bahawa penggunaan perkhidmatan tersebut dan laman JodohImpian.com ini adalah atas risiko anda sendiri.

Had ahli

JodohImpian.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau selainnya berkaitan dengan, laman web ini.

Kami menyediakan keahlian secara percuma tetapi dengan terhad. Untuk tambahan, anda mesti menjadi ahli yang membayar kepada perkhidmatan tersebut. Oleh itu, penggunaan ciri-ciri tambahan adalah tertakluk kepada pembayaran pakej yang berkaitan.

Segala transaksi adalah muktamad dan tiada refund atau pengembalian wang di buat. Pastikan anda membuat keputusan yang betul sebelum menggunakan website ini.

Perubahan kepada Syarat-syarat Perkhidmatan

Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Walaubagaimanapun, dalam keadaan kecemasan atau demi menjaga keselamatan laman web atau dalam keadaan di luar kawalan, di mana kami mendapati perlunya untuk mengubah, mengubahsuai, membatal atau menambah syarat-syarat ini, ia akan berbuat demikian tanpa notis terdahulu kepada anda. Adalah dipersetujui bahawa anda akan mengakses dan meneliti syarat-syarat ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan yang terkini. Anda selanjutnya bersetuju dan menerima bahawa akses secara berterusan dan penggunaan syarat-syarat (yang diubah atau diubahsuai dari semasa ke semasa) akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap sebarang perubahan, pengubahsuaian, pembatalan atau penambahan kepada syarat-syarat ini.

Pengubahsuaian kepada Perkhidmatan

Kami mempunyai hak untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau sebahagian daripada perkhidmatan) sama ada secara sementara atau tetap pada bila-bila masa dengan notis atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, penggantungan atau penamatan perkhidmatannya.

 

DENGAN MENDAFTAR ANDA BERSETUJU DENGAN TERMA DAN SYARAT DI ATAS KEPADA YANG PERKHIDMATAN INI DITAWARKAN. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU SILA MENAMATKAN PENYERTAAN ANDA SEGERA.